Reconstruction du pont
Ph28.JPG
Ph03.JPG
Ph04.JPG
Ph05.JPG
Ph06.JPG
Ph08.JPG
Ph09.JPG
Ph10.JPG
Ph12.JPG
Ph17.JPG
Ph19.JPG
Ph20.JPG
Ph21.JPG
Ph22.JPG
Ph23.JPG
Ph24.JPG
Ph25.JPG
Ph26.JPG
CP06.JPG
Ph01.JPG
Ph02.JPG